4: Expectations (In Mixolydian Mode)

#Homeoffice No.4:

Expectations (In Mixolydian Mode).

Teil einer Reihe von Eigenkompositionen in den sogenannten Kirchentonarten.
Hier Mixolydisch (engl. mixolydian).